spotkanie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu, działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku, zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 28  czerwca 2021r. o godz. 10,00 w I terminie lub na godz. 10,30 w II terminie Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu, które odbędzie się w Restauracji „Mario” w Brzegu przy ul. Elektrycznej 8.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. 
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji ds. odpowiedniości.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Sprawozdanie Zarządu BS z działalności za 2020 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania.
 8. Omówienie wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez  Beskidzki Związek Rewizyjny w Kętach za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2020r.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2020 rok,
  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu za rok 2020,
  4. Oceny polityki wynagradzania,
  5. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2020r.,
  6. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  7. Podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
  8. Przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu na 2021 rok,
  9. Przyjęcia wniosków polustracyjnych,
  10. Zmian w statucie Banku,
  11. Zatwierdzenia Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzegu,
  12. Zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzegu
 12. Wybory do Rady Nadzorczej
  1. Przyjęcie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej,
  2. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny kandydatów na członka Rady Nadzorczej
  3. Wybory do Rady Nadzorczej,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyborów Rady Nadzorczej
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad. 

Zarząd Banku

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brzegu informujemy, że w Centrali Banku w Brzegu wyłożone są do wglądu członków dokumenty na Zebranie Przedstawicieli.