spotkanie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że w dniach umieszczonych w tabeli odbędą się ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU.

 

Lp. Gmina Data zebrania Miejsce zebrania Godzina zebrania
1. Lubsza 19.05.2021r. Świetlica wiejska w Pisarzowicach 10:00
2. Dąbrowa Niemodlińska 20.05.2021r. Świetlica wiejska w Dąbrowie Niemodlińskiej 10:00
3. Brzeg 21.05.2021r. Centrala Banku 10:00
4. Skarbimierz i pozostałe miejscowości 21.05.2021r. Centrala Banku 12:00

 

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej 

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie Porządku i Regulaminu obrad.
 3. Wybór członków Komisji Wyborczej.
 4. Zgłaszanie Kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i wyniku finansowego w 2020 roku. 
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 7. Informacja o stosowaniu w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku.
 8. Kierunki działania Banku Spółdzielczego w Brzegu na 2021rok.
 9. Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu.
 11.  Dyskusja.
 12.  Wnioski i postulaty.

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (maseczka, dezynfekcja) i bezpiecznych odległości.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu zawiadamia, że Zebranie Grupy Członkowskiej zwołane w wyżej podanych terminach, będzie miało pełną zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Banku.