W związku z planowaną zmianą lokalizacji Filii Oddziału Banku Spółdzielczego w Brzegu, zapraszamy potencjalnych nabywców do składania ofert na zakup dotychczasowej siedziby Filii Banku położonej w Dąbrowie  przy ul. Spółdzielczej 1.

Opis gruntu:

Zabudowany grunt  jest położony we wsi Dąbrowa będącej siedzibą gminy Dąbrowa w powiecie opolskim w odległości ok. 15 km na zachód od centrum miasta Opole, w otoczeniu gruntów rolnych, terenów zainwestowanych o funkcji mieszkalno-usługowej, w sąsiedztwie linii kolejowej. Na działce nr 56/3 jest posadowiony jeden budynek administracyjno-biurowy. 

Teren za budynkiem jest utwardzony betonem, znajdują się tam też murowane osłony śmietnikowe, od strony ulicy duży plac parkingowy wyłożony kostką betonową (wykonany w roku 2011), pozostała część działki stanowi teren zielony. 

Opis budynku:

      Budynek administracyjno-biurowy z częścią mieszkalną, będący siedzibą filii Banku Spółdzielczego w Brzegu, wzniesiony w technologii tradycyjnej, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, posiadający dwa niezależne wejścia i jedną klatkę schodową prowadzącą do piwnicy i na piętro.

Jest to typowa powierzchnia administracyjno-biurowa z lat ’80 XX wieku, użytkowana jako filia banku. 

Budynek jest wyposażony w instalacje wodociągową, elektryczną, telefoniczną, alarmową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z kotłowni znajdującej się w piwnicy. 

Powierzchnia użytkowa budynku administracyjno-biurowego (biura wraz z częścią komunikacyjną i lokalem mieszkalnym) – 259,70 m2 (125,70 m2 parter i 134 m2 piętro) oraz piwnic – 85,40 m2

Powierzchnia całkowita: 345,10 m2

Pow. zabudowy budynku według egib – 162 m2

Stan prawny nieruchomości:

Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą nr OP1O/00072704/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu. 

Zdjęcia poglądowe nieruchomości:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrali Banku Spółdzielczego w Brzegu ul. Chrobrego 11 tel. 774045655

Miejsce, termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać:

 1. Pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera) w siedzibie Banku Spółdzielczego w Brzegu, ul. B. Chrobrego 11, 49-300 Brzeg lub w siedzibie Filii w Dąbrowie Niemodlińskiej, ul. Spółdzielcza 1, 49-120 Dąbrowa. 
 2. Do 28 grudnia 2020 r.
 3. W zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Dąbrowie, ul. Spółdzielcza 1

 

W ofercie należy podać:

 1. Nazwę potencjalnego nabywcy (w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego; w przypadku osób prawnych – nazwę osoby prawnej, adres siedziby, adres do korespondencji, NIP, sposób reprezentacji, osobę do dalszych ewentualnych kontaktów, nr telefonu kontaktowego). 
 2. Oferowaną cenę.
 3. Termin i sposób zapłaty.

 

Oferta musi zawierać:

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania na podstawie zaproszenia do składania ofert (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
 2. Podpis potencjalnego nabywcy lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,
 3. Oświadczenie potencjalnego nabywcy lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania, zasadami niniejszego postępowania i przyjęciu ich bez zastrzeżeń i zgodzie na wyłączenie rękojmi za wady.
 4. Treść oferty oraz załączone dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 5. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) przed zawarciem umowy przenoszącej są zobowiązani uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, o ile taka zgoda jest niezbędna do zawarcia ww. umowy.
 6. Jeżeli statut, umowa spółki lub obowiązujące przepisy przewidują konieczność uzyskania zgody organów oferenta dla dokonania czynności prawnej, polegającej na złożeniu oferty i zawarciu ewentualnej umowy sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości, oferent przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości jest zobowiązany uzyskać niezbędne zgody.
 7. Wszystkie koszty związane z nabyciem prawa własności nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe oraz stosowne podatki, ponosi nabywca.
 8. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wpłaty ceny na rachunek wskazany przez Bank co najmniej 5 dni przed przystąpieniem do zawarcia umowy przenoszącej prawo własności. Nie wpłacenie ceny spowoduje odstąpienie przez Bank od zawarcia umowy. 

Bank zastrzega sobie prawo:

 1. Wyznaczenia terminu i miejsca sporządzenia aktu notarialnego obejmującego przedwstępną umowę sprzedaży. 
 2. Odstąpienia od przyjęcia oferty bez podania przyczyn.
 3. Dalszych negocjacji ze wszystkimi oferentami niezależnie od złożonej przez nich oferty.
 4. Nie informowania oferentów o przyjęciu najkorzystniejszej oferty lub
  o wykluczeniu oferenta.
 5. Nie zwracania materiałów ofertowych.  

Bank informuje, że:

 1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Bank nie jest związany treścią zaproszenia
  i może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty albo odwołać niniejsze zaproszenie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 
 2. Zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, a po wyborze oferty danego Oferenta ze względu na naruszenie przez Oferenta warunków postępowania, zwłaszcza w przypadku niestawienia się przez Oferenta do podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę przedwstępną lub umowę przenoszącą własność. 

 

Kontakt ze strony Banku:

 • Centrala Banku, 49-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 11, tel. 77 404 56 53 
 • Filia Banku, 49-120 Dąbrowa, ul. Spółdzielcza 1, tel. 77 464 10 68