243_medium

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu uprzejmie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o obniżeniu stopy referencyjnej NBP oraz jednoczesnym ustaleniu nowego poziomu pozostałych stóp procentowych  NBP, Bank Spółdzielczy w Brzegu obniża oprocentowanie depozytów od dnia 14.07.2020r. Nowa Tabela oprocentowania depozytów jest dostępna na stronie internetowej banku bsbrzeg.pl oraz w placówkach banku.

Jednocześnie informujemy, iż Posiadacz rachunku ma prawo, przez proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Wypowiadając umowę rachunku bądź zgłaszając sprzeciw wobec proponowanej zmiany Posiadacz rachunku powinien podać sposób zadysponowania saldem rachunku. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia na piśmie o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację zmian wyszczególnionych powyżej, które wchodzą w życie dnia 14.07.2020r.

13.05.2020_oprocentpowanie Lokat14_07_20