Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Brzegu objęty jest obowiązkowym systemem gwarantowania. Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Brzegu są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą o BFG (Dz.U. Nr 209, poz 1315).

Wysokość gwarancji:

 • Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100 000 EURO jest gwarantowana w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe: 

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie? 

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej: 

 • kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
 • w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

Jaka jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?
Bank, którego działalność została zawieszona sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych. Następnie, BFG podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie, miejscu i terminie wypłat środków gwarantowanych. Po ich odbiór będzie można wówczas zgłosić się z dokumentem tożsamości. Środki gwarantowane będą mogły być odebrane przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Zasady gwarantowania przez BFG, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, obejmują dyrektywę 2009/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009r. zmieniającą dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.

Szczegółowa lista banków objętych polskim systemem gwarantowania znajduje się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl