Ogólnie informacje dla osób ubiegających się o kredyt
Warunkiem uzyskania dowolnego kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Klienci ubiegający się o kredyt powinni złożyć w Banku pisemny wniosek o przyznanie kredytu oraz dokumenty informujące o:
 • sytuacji finansowej
 • przeznaczeniu kredytu
 • ewentualnym zadłużeniu w innych bankach
 • proponowanych sposobach zabezpieczenia spłaty kredytu.
Forma ustanowionego zabezpieczenia uzgodniona z kredytobiorcą i zaakceptowana przez Bank musi być adekwatna do kwoty udzielonego kredytu i zgodna z wymaganiami „Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Brzegu”.

Oprocentowanie kredytów jest uzależnione od rodzaju i kwoty kredytu, okresu spłaty, rodzaju zabezpieczenia kredytu oraz od dotychczasowej współpracy z Kredytobiorcą.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym udzielanym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Każde wpływy na rachunek pomniejszają zadłużenie z tytułu wykorzystywanego kredytu. Zaletą tego kredytu jest możliwość wielokrotnego zadłużania się do wysokości przyznanego limitu pomimo braku środków na rachunku bankowym. Odsetki naliczane są od faktycznego, aktualnego stanu zadłużenia.

Kredyt ten udzielany jest do wysokości 4 – krotnych średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Klienta w okresie ostatniego roku od dnia złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku przez okres minimum 6 m-cy. Kredyt w rachunku bieżącym może być odnowiony na kolejny taki sam okres, bez konieczności spłaty zadłużenia. Warunkiem odnowienia kredytu jest:

 • dobra sytuacja finansowa kredytobiorcy
 • prawidłowa obsługa poprzedniego kredytu oraz innych kredytów, z których korzysta kredytobiorca
 • celowe wykorzystanie kredytu
 • złożenie wniosku o odnowienie przed upływem okresu kredytowania.

Kredyt oprocentowany jest  wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Kredyt inwestycyjny
Kredyt ten może być udzielony na finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Może być przeznaczony na:

 • zakup, budowę, rozbudowę, modernizacje i wyposażenie obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych
 • sfinansowanie zakupu maszyn, urządzeń lub środków transportu

Okres kredytowania zależy od realizowanego projektu inwestycyjnego. Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80 % nakładów na realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne. Kredyt spłacany jest w ratach, zgodnie z zawartą umową kredytową.

Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
Kredyt może być przeznaczony na następujące cele:
 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz oraz oleju napędowego
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień

Kredyt udzielany jest na okres do 18 miesięcy. Jest to kredyt nieodnawialny, tzn. że spłata kredytu w całości lub w części uniemożliwia Kredytobiorcy ponowne jego korzystanie. Kredyt może być udzielony rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank, zapewniającą spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami, na warunkach określonych w umowie kredytu
 • ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu
 • otrzymał decyzję z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za rok poprzedzający złożenie wniosku o kredyt – w Banku lub/i złożył we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta Biurze Powiatowym ARiMR, wniosek o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych za rok, w którym złożył wniosek o kredyt w Banku.
Kredyty na inwestycje z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR
Kredyty z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR na działalność rolniczą stanowią uzupełnienie własnych środków finansowych w prowadzonych przedsięwzięciach inwestycyjnych.Kredyty te są udzielane na zasadach preferencyjnych (do oprocentowania tych kredytów stosowane są tzw. dopłaty do oprocentowania ze środków ARiMR – kredytobiorca płaci tylko część oprocentowania).
Aktualne linie kredytowe:
 • nIP – kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych,
 • nKZ – kredyt na zakup gruntów rolnych,
 • nMR – kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,
 • nGR – kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),
 • nNT – kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu,
 • nKL02 – kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub usuwisk ziemi,

Zasady udzielania określają szczegółowe przepisy ARiMR.

Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.