Kredyt inwestycyjny ``WSPÓLNY REMONT``
Na co można przeznaczyć kredyt?

Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczony jest wyłącznie na  finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej, np.: remont dachu, ocieplenie budynku, wymiana instalacji, nadbudowa, itp.

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie w skali roku wg zmiennej stopy procentowej ;
 • wysokość oprocentowania uzależniona od okresu spłaty kredytu
 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Wspólnoty. Kredyt stanowi uzupełnienie 20% wkładu własnego kredytobiorcy w przedsięwzięciu inwestycyjnym.
Udokumentowanie wniesienia udziału własnego przez Wnioskodawcę musi nastąpić przed uruchomieniem kredytu.
 • okres kredytowania do 20 lat,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę.
 • waluta – PLN
Wymagania:
 • wniosek o kredyt wraz z wymaganymi dokumentami ;
 • dokumenty określające sposób zarządu nieruchomością wspólną ;
 • uchwała członków (właścicieli) Wspólnoty, wyrażające zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Zarząd Wspólnoty lub przez osobę prawną bądź osobę fizyczną, której powierzono zarząd wspólną nieruchomością;
 • uchwała członków Wspólnoty w zakresie udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu do zawarcia umowy kredytowej;
 • kosztorys przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego z kredytu;
 • w przypadku, gdy zarząd nieruchomością wspólną powierzono w formie aktu notarialnego osobie prawnej lub fizycznej dodatkowo wymaganymi dokumentami są:
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym to odpisie wskazany będzie sposób reprezentacji danej    osoby prawnej oraz wymienione będą osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub
  • zaświadczenie wystawione przez właściwy Urząd, potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby fizycznej, której powierzono zarząd Wspólnotą Mieszkaniową.
Zabezpieczenie kredytu:

Forma ustanowionego zabezpieczenia uzgodniona z kredytobiorcą i zaakceptowana przez Bank musi być adekwatna do kwoty udzielonego kredytu i zgodna z wymaganiami „Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Brzegu”.

Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.