Jest to oferta skierowana do klientów prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla instytucji. Bank Spółdzielczy oferuje  rachunki bankowe – bieżące i pomocnicze, które umożliwiają sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i bezpieczne przechowywanie środków.

 • Rachunek bieżący – podstawowy rachunek danego podmiotu w naszym Banku
 • Rachunek pomocniczy – służy dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)

Posiadaczami rachunków mogą być:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami
 • prowadzące działalność w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, i oddziały utworzone przez nierezydentów
Posiadacz rachunku  może w przy jego otwarciu lub w czasie trwania umowy ustanowić jednego lub kilku pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Rachunki bankowe pomagają w efektywnym prowadzeniu działalności i umożliwiają m.in.:

 • przechowywanie środków pieniężnych w złotych;
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością;
 • korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku ;
 • korzystanie z kart płatniczych;
 • korzystanie z usługi eCorponet, eBankNet, SMS;
 • korzystanie z innych usług oferowanych przez bank w ramach rachunku zgodnie z warunkami okreslonymi w odrębnych przepisach.
BFG
Arkusz informacyjny deponenta dotyczący Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Plik do pobrania:

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
eCorpoNet
eCorpoNet to nowoczesny system bankowości Internetowej który umożliwia sprawne zarządzanie firmą. System umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyt i karty płatnicze.

Funkcje systemu:

W zakresie rachunków w złotych:

 • lista dostępnych rachunków bankowych,
 • szczegółowe informacje o rachunku bankowym,
 • bieżące aktualne saldo rachunku operacje z dnia bieżącego,
 • wyciągi bankowe z rachunku,
 • wyszukiwanie operacji w historii rachunku,
 • eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo – księgowego Klienta,

W zakresie przelewów:

 • tworzenie nowego przelewu,
 • tworzenie nowego przelewu ZUS,
 • import przelewów z systemu finansowo – księgowego Klienta,
 • lista przelewów,
 • eksport aktualnych statusów przelewów,
 • akceptowanie przelewu,
 • akceptowanie zbiorcze,
 • akceptowanie pojedyncze,
 • wycofanie akceptów,
 • przekazanie przelewu do realizacji,
 • usuwanie przelewów,
 • archiwum przelewów,
 • raporty z przelewów,

W zakresie obsługi bazy kontrahentów:

 • dodanie nowego lub edycja kontrahentów już wpisanych do bazy,
 • lista kontrahentów,
 • import kontrahentów z systemu finansowo – księgowego Klienta,

Dostęp do systemu jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu.

SMS
Wybierając usługę SMS zyskujesz możliwość kontrolowania wpływów i wydatków na rachunku. Wystarczy złożyć dyspozycję aktywacji w placówce Banku Spółdzielczego w Brzeg, a będziesz otrzymywać komunikaty SMS o zmianie salda na rachunku.