limit

Szanowni Klienci
Z dniem 12 listopada 2020r. Bank Spółdzielczy w Brzegu zmienia:

  • Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego W Brzegu dla Klientów indywidulanych
  • Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego W Brzegu dla Klientów instytucjonalnych.

Zmiany stawek w Taryfie są spowodowane wzrostem kosztów obsługi produktów i usług wynikających z eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych oraz zmian regulacji zewnętrznych.

Zgodnie z zapisami Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i kart płatniczych, mają Państwo prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy opłat i prowizji:

  1. Wypowiedzieć umowę co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat;
  2. Zgłosić sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia w życie, bez ponoszenia opłat.

W odniesieniu do umów kredytu lub pożyczki mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy na piśmie w ciągu 30 dni od dnia następnego po otrzymaniu tego pisma; w razie skorzystania z tego uprawnienia zmiany nie będą dla Państwa wiążące, a umowa zostanie rozwiązana z upływem określonego w niej terminu wypowiedzenia. Niezłożenie na piśmie wymienionych oświadczeń oznacza akceptację proponowanych zmian. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 77 404 56 55 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu\

Pliki do pobrania: