Kredyt inwestycyjny
 • przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn ,urządzeń ,środków transportu, nieruchomości ,materiałów, rozbudowę lub modernizację związanych z działalnością
 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez klienta zdolności do czynności cywilno-prawnych, zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia kredytu zgodnie z obowiązującą Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności
 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego ) Kredytobiorcy w danym przedsięwzięciu
 • okres kredytowania do 10 lat
 • wykorzystanie i spłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • dopuszcza się zastosowanie karencji w spłacie rat kredytu maksymalnie do 2 lat
 • kolejne transze kredytu uruchamiane są po udokumentowaniu przez Klienta zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchamianych transz kredytu
 • oprocentowanie kredytu ustalone jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku
 • opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu w wysokości i na zasadach określonych taryfie opłat i prowizji bankowych
Kredyt obrotowy
 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością
 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez klienta zdolności do czynności cywilno-prawnych, zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia kredytu zgodnie z obowiązującą Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności
 • okres kredytowania do 3 lat
 • wykorzystanie i spłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • oprocentowanie kredytu ustalone jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku
 • opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu w wysokości i na zasadach określonych w taryfie opłat i prowizji bankowych
Kredyt w rachunku bieżącym
 • przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, kredyt ma charakter odnawialny, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.
 • Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku,
 • kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym.
 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do czynności cywilno-prawnych , zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia kredytu zgodnie z obowiązującą Instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności
 • kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy,
 • wykorzystanie i spłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • oprocentowanie kredytu ustalone jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku
 • opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu w wysokości i na zasadach określonych w taryfie opłat i prowizji bankowych

Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.